PREINSCRIPCIÓ PROVISIONAL 2020-21

DOCUMENTACIÓ BÀSICA

1518687309755.jpg

ORIGINAL I FOTOCÒPIA DEL LLIBRE DE FAMÍLIA

O bé altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

ORIGINAL I FOTOCÒPIA DEL DNI DE LA PERSONA SOL·LICITANT

(Pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet), o bé de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport si es tracta de persones estrangeres. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del seu país d’origen.

descarga.jpeg
Profesor y alumno

ORIGINAL I FOTOCÒPIA DEL DNI DE L’ALUMNE/A

En cas que sigui més gran de 14 anys o tingui DNI tot i ser menor de 14 anys. De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o documentació alternativa que es pugui aportar.

La documentació acreditativa dels criteris només s’ha de presentar si s’ha marcat en la sol·licitud.

CRITERIS GENERALS

GERMANS ESCOLARITZATS

Students Taking Exams

Hi ha algunes circumstàncies que són comprovades directament pel centre i que, per tant, no requereixen la presentació de documentació.

  • Quan, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, l’alumne/a té germans escolaritzats al centre.

  • Quan, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, el pare, la mare o tutor/a legal exerceix al centre una activitat continuada amb una jornada mínima presencial de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu.

  • Si s’al·lega que el germà està escolaritzat en un centre públic que té la consideració de centre únic amb el centre per al qual es demana la plaça, cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat.

PROXIMITAT DEL DOMICILI HABITUAL

casa movil

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant, o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

  • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres que no han de tenir NIE, cal presentar certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

  • El DNI renovat, si no s’ha presentat abans, és imprescindible presentar-lo en el moment de la matrícula.

  • Quan per a aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, cal presentar còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb una còpia del formulari de la Declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036).

RENDA MÍNIMA

Hombres con la calculadora

Renda anual de la unitat familiar. Es necessita la documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.

DISCAPACITAT DE L’ALUMNE/A, PARE, MARE O GERMANS

Grupo multiétnico de amigos

Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

CRITERI COMPLEMENTARI

FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL

Juego de mesa de la familia

Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent, expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. En el cas que no se’n disposi, s’ha d’aportar el certificat provisional que el mateix Departament expedeix quan el carnet està en tràmit. La sol·licitud del carnet no serveix per acreditar aquesta condició.


La falsedat o el frau en les dades al·legades, així com la presentació de més d’una sol·licitud, comporten la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.


Cal presentar la sol· licitud (o el resguard de la sol·licitud enviada per Internet) i la documentació en el termini establert.

ZONES EDUCATIVES DE SANT CUGAT

MATRICULACIÓ 2020-21

Un cop acabat el procés d’assignació de plaça, s’ha de formalitzar la matrícula en el període establert.
Cal presentar:

La documentació que acredita el compliment dels requisits acadèmics o altres que siguin exigibles pel centre.

Si no s’hagués pogut presentar el DNI renovat amb la nova adreça, és imprescindible presentar-lo en el moment de la matrícula.

Fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si l’alumne/a no ha estat vacunat per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

INFORMACIÓ I SOL·LICITUD TELEMÀTICA: 

Degut a la situació actual del Covid-19 el centre no pot oferir dates concretes per matricular als alumnes pel nou curs.


Tota la informació a:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio

En el aula

VOLS SABER-NE MÉS?

ACCEDEIX A LES PREGUNTES FREQÜENTS

AJUDA'NS A MILLORAR!

Només hauràs de contestar l'enquesta de satisfacció que hi ha en el següent codi QR

Enquesta de satisfaccio.png