PREGUNTES FREQÜENTS

Sobre la preinscripció i la matrícula

QUIN ÉS EL CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DE L’ESO I EL BATXILLERAT?

En aquests moments no se sap. La pandèmia del coronavirus ha provocat que el calendari s’hagi ajornat. Quan tinguem informació us la farem saber. Al web: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ podreu trobar, quan es publiqui, el nou calendari.

QUINA DIFERÈNCIA HI HA ENTRE LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA?

La preinscripció és el procés per demanar plaça en un centre educatiu. La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s'hi ha obtingut plaça. Per tant, la preinscripció no és vàlida a efectes de matrícula si aquesta no es fa efectiva al centre en el termini corresponent.

QUI HA DE SOL·LICITAR LA PREINSCRIPCIÓ?

L’alumnat que vulgui:

 • Ser admès per primera vegada a un centre per cursar qualsevol ensenyament sufragat amb fons públics.

 • Accedir al batxillerat de la modalitat d’arts.

 • Accedir a qualsevol modalitat de batxillerat si es prové d’un cicle formatiu.

 • Accedir a qualsevol altre ensenyament postobligatori.

 • Canviar de centre.

Els alumnes que cursen 6è curs d’educació primària en un centre que ofereix ensenyaments d’educació secundària obligatòria (ESO) només han de fer preinscripció per cursar 1r d’ESO si volen canviar de centre.

COM PUC SABER LES PLACES QUE OFEREIXEN ELS CENTRES PER A CADA NIVELL EDUCATIU?

L’oferta educativa es podrà consultar als centres

QUÈ ÉS LA RESERVA DE PLACES PER ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS?

L’alumnat de necessitats educatives específiques (NEE) és el que està afectat per determinades  malalties o discapacitats i el que es troba en situació econòmica o social particularment desafavorida. En el procés d’admissió d’alumnes als centres docents sufragats amb fons públics (centres públics i privats concertats)  sota el principi d’equitat i igualtat d’oportunitats i per garantir una distribució equilibrada d’aquest alumnat, s'estableix amb caràcter general una reserva de dues places escolars per grup al segon cicle de l'educació infantil, a l'educació primària, i a l'educació secundària obligatòria i als cicles de formació professional. En el cas dels batxillerats la reserva és d’una plaça per grup. Aquest nombre de places de reserva de pot variar segons les necessitats de la zona.

ON S'HA DE PORTAR LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ?

Preferentment al centre demanat en primer lloc.
Cal lliurar-la en el termini establert i adjuntant la documentació acreditativa corresponent.

S’HA DE FER CONSTAR EL NÚMERO IDENTIFICADOR DE L’ALUMNE EN LA PREINSCRIPCIÓ?

NO, en cas de l’alumnat que fa la preinscripció per primera vegada i de l’alumnat nou vingut de fora de Catalunya.

, és obligatori fer constar en la sol·licitud el número identificador de l’alumne en el cas que l’alumne hagi estat escolaritzat a Catalunya a partir del curs 2015-2016 al segon cicle d’educació infantil i als ensenyaments obligatoris, batxillerat o cicles formatius de formació professional o d'arts plàstiques i disseny. La direcció del centre on hagi cursat aquests ensenyaments és la responsable de facilitar el número identificador de l’alumne a les famílies. També es pot obtenir el número a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació, a les Oficines d'Escolarització dels districtes municipals o a través d’una aplicació en línia (si disposeu d’algun sistema d’identificació digital i sou major d’edat o tutor/a legal de l’alumne/a).

QUINA DOCUMENTACIÓ S’HA DE PRESENTAR PER A LA PREINSCRIPCIÓ?

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne/a es troba en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de de Treball, Afers Socials i Famílies.

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet), o de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport si es tracta de persones estrangeres. Si es tracta de persones estrangeres comunitàries el document d’identitat del seu país d’origen. Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI o NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència.

 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys. De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que es pugui aportar.

 • Si s’escau, la documentació acreditativa dels criteris de prioritat (específics, generals i complementaris) que corresponguin per a cada ensenyament.

POT PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ PER A LA PREINSCRIPCIÓ ALGÚ QUE NO SIGUI EL PARE, MARE O TUTOR LEGAL DEL NEN O NENA?

Sí, amb una autorització signada pel pare, mare o tutor o tutora, acompanyada de la fotocòpia del seu DNI

ES POT PRESENTAR MÉS D'UNA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ?

No, la presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.
Si per falta d’acord entre les persones que comparteixen la pàtria potestat del menor hi ha una duplicitat de sol·licituds o una sol·licitud de preinscripció per canviar de centre, i mentre no hi hagi una resolució judicial, es prioritza la continuïtat al mateix centre on està escolaritzat l’alumne o alumna i s’anul·len les sol·licituds de preinscripció. Quan es tracta de nova matrícula o en altres circumstàncies que les comissions de garanties d’admissió considerin, escoltades les persones interessades, les comissions anul·len una de les sol·licituds.
No es considera que hi hagi doble sol·licitud en els casos següents:
Alumnes que sol·liciten alhora plaça a ensenyaments no inclosos al mateix procediment (per exemple, a batxillerat i a cicles formatius; o a un cicle formatiu de formació professional i un altre d’arts plàstiques i disseny). Cada procediment compta amb un model de full de preinscripció diferent.

ES PODEN SUMAR LES PUNTUACIONS QUE CORRESPONEN AL LLOC DE RESIDÈNCIA I AL LLOC DE TREBALL?

No, no es poden sumar aquestes puntuacions.

COM AFECTA L’ADSCRIPCIÓ ENTRE CENTRES AL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ?

Quan un alumne està matriculat en un centre de primària i vol accedir a un altre amb el qual hi ha relació d’adscripció, té preferència per accedir-hi per cursar-hi educació secundària (12-16 anys).
Això és així tant per als centres públics com per als centres privats concertats.

ES PODEN DEMANAR EN UNA MATEIXA SOL·LICITUD CENTRES ADSCRITS I CENTRES NO ADSCRITS?

Sí. Cal tenir en compte que per a tots els centres que es demanin a continuació d’un centre no adscrit es perd el dret d’adscripció per a tots els centres que van a continuació de la llista encara que estiguin adscrits al centre de procedència.

SI UN CENTRE DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA NO COBREIX LA TOTALITAT DE LA SEVA OFERTA DE PLACES VACANTS AMB LA DEMANDA D’ALUMNAT ESCOLARITZAT EN CENTRES ADSCRITS, POT COMPLETAR-LA AMB SOL·LICITUDS D’ALUMNAT PROCEDENT D’ESCOLES NO ADSCRITES?

Sí, es pot donar el cas. Durant el procés d’assignació de places, tenen preferència les sol·licituds corresponents a  l’alumnat  de les escoles adscrites al centre. Si, després d’aquest procés, encara romanen places disponibles, llavors s’assignen les sol·licituds en primer terme segons l’ordre de petició –primer les que l’han demanat en primera opció- i, entre aquestes, segons l’ordre de la puntuació obtinguda pels criteris generals (germans, proximitat, etc.), el complementari i si s’escau pel desempat. En conseqüència, un cop assignades les sol·licituds d’alumnat escolaritzat en centres adscrits, tindran preferència en l’assignació de les places disponibles l’alumnat que el demana en primera opció respecte al que ho fa en segona, i sempre ordenat d’acord amb el barem obtingut.

COM FUNCIONA LA PUNTUACIÓ PER GERMANS?

Si un alumne/a sol·licitant té un germà o germana escolaritzat, és a dir, matriculat i assistint al centre en el moment de la preinscripció, en qualsevol dels ensenyaments que el centre imparteixi, se li han de comptar els punts per germans/es al centre.
En el cas de centres adscrits, només es tindran els punts per germans/es  si l'alumne/a té un germà o germana escolaritzat en un centre que tingui la consideració de centre únic amb el centre on se sol·licita la plaça. Es considera que és un “centre únic” l’escola pública d’infantil i primària i l’institut a què està adscrita quan l'escola només està adscrita a aquest institut.

QUÈ PASSA EN CAS DE BESSONS ?

Es faran els tràmits necessaris perquè tots dos entrin en el mateix centre en el cas de bessons.

ES CONSIDEREN GERMANS ELS FILLS NO COMUNS D'UNA PARELLA?

Els fills no comuns de parelles estables que formen una família reconstituïda i viuen en el nucli familiar es consideren germans a l'efecte d’aplicar el criteri general de barem de germans al centre.

QUAN ES CONSIDERA QUE UNA FAMÍLIA ÉS MONOPARENTAL?

La condició de família monoparental s’acredita amb el carnet corresponent vigent, expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
La sol·licitud del carnet de família monoparental no serveix per acreditar aquesta condició.

COM S’ORDENEN LES SOL·LICITUDS?

Per accedir al segon cicle d’educació infantil (P-3, P-4 i P-5) s’apliquen els criteris generals i, en cas d’empat, els criteris complementaris. Si persisteix l’empat es té en compte l’ordenació de les sol·licituds per sorteig públic.
Per accedir a l’educació primària primer es té en compte el criteri específic de prioritat (adscripció entre centres). A continuació s’apliquen els criteris generals i, en cas d’empat, els criteris complementaris. Si persisteix l’empat es té en compte l’ordenació de les sol·licituds per sorteig públic.
Per accedir a l’educació secundària obligatòria i al batxillerat no artístic, primer es tenen en compte els criteris específics de prioritat (adscripció entre centres i simultaneïtat d’estudis). A continuació s’apliquen els criteris generals i, en cas d’empat, els criteris complementaris. Si persisteix l’empat es té en compte l’ordenació de les sol·licituds per sorteig públic.

QUAN SE SAP SI L'ALUMNE/A HA ESTAT ADMÈS?

En les dates indicades al calendari de cada ensenyament, els centres publiquen les següents llistes del procés de preinscripció i matrícula:

 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions.

 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva. Aquesta llista no és encara la d’assignació de plaça; cal esperar la relació definitiva de l’alumnat admès.

 • Llistes d’alumnat admès al centre.

ÉS POSSIBLE QUE NO TINGUI PLAÇA EN EL CENTRE QUE HE SOL·LICITAT EN PRIMER LLOC?

Sí, per això convé fer constar més d’un centre, ordenats per ordre de prioritat (sempre en un únic full de preinscripció) per tal que, en cas de no poder accedir a la primera opció, la plaça adjudicada s’ajusti el més possible a les preferències manifestades.

ES MANTÉ LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA EN LA PRIMERA OPCIÓ PER A LA RESTA D’OPCIONS?

Sí, la puntuació és sempre la mateixa per a totes les opcions.

QUAN S’HA D’EFECTUAR LA MATRÍCULA?

La matrícula dels alumnes admesos es formalitza en les dates que estableix el calendari corresponent a cada ensenyament.
Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

QUINA DOCUMENTACIÓ S’HA DE PRESENTAR PER A LA MATRÍCULA?

A més de la documentació aportada quan es presenta la sol·licitud de preinscripció, per a la formalització de la matrícula cal presentar:

 • Fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions s'ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l'infant on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si el nen no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

 • El DNI renovat amb l'adreça nova, si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.
  Documentació acreditativa dels requisits d'accés.

 • Pel que fa als cicles formatius de formació professional de grau superior i dels d'arts plàstiques i disseny cal fer efectiu l'import del preu públic corresponent en formalitzar la matrícula.

QUI POT INFORMAR O ACLARIR DUBTES SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA?

 • L’Institut Angeleta Ferrer i Sensat  Telèfon 935893882

QUÈ HAS DE FER SI HAS ESTAT ADMÈS?

Matricular-te dins del termini establert. No matricular-se suposa la pèrdua de la plaça.

 

Font: Consorci d'Educació de Barcelona